Deklaracja dostępności

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze – https://teatrnorwida.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2009-10-10

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-20

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część publikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego
  • część filmów nie posiada napisów dla osób niedosłyszących i Głuchych

Do końca 2023 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

 

NOWE FUNKCJE STRONY:

  • zwiększanie rozmiaru tekstu
  • zmniejszanie rozmiaru tekstu
  • jasne tło
  • ciemne tło
  • wysoki kontrast
  • szare odcienie
  • podkreślanie łączy
  • czytelność czcionki

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Dorota Fruba – marketing@teatrnorwida.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 601 736 190.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

W Teatrze osobą odpowiedzialną za dostępność dla osób z niepełnosprawnością jest Dorota Fruba.

kontakt: marketing@teatrnorwida.pl

tel.: 601 736 190 , 75 64 28 130 (pn – pt: 8.00 – 16.00)

 

Osobami przeszkolonymi do pomocy osobom z niepełnosprawnością są wszyscy pracownicy Obsługi widowni:

Pracownicy obsługi widowni są obecni w każdym dniu wystawiania spektaklu bądź innego wydarzenia w Teatrze, nie mniej jednak w specyficznych sytuacjach wymagających dodatkowej pomocy z naszej strony prosimy o kontakt przed wizytą w teatrze w celu szczegółowego omówienia naszej współpracy w dniu spektaklu.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA GŁÓWNEJ SIEDZIBY TEATRU IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 38

W głównej siedzibie Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze mieści się jedna scena: Scena Główna.

 

Ze względu na zabytkowy charakter budynku przy Al. Wojska Polskiego 38 i istniejące ograniczenia teatr nie jest wystarczająco dostosowany dla osób niepełnosprawnych, co stwarzać może dodatkowe ograniczenia.

 

Do wejścia frontowego od Alei Wojska Polskiego prowadzą schody (2 stopnie) oraz pochylnia z dwóch stron wejścia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Na parterze teatru znajduje się hol, kasa biletowa, foyer i kawiarenka czynna tylko przed wieczornymi spektaklami oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych, do której możliwy jest wjazd wózkiem.

 

Do wejścia na Scenę Główną – Główną Widownię  prowadzą schody z obu stron holu (na poręczach zamontowane są brajlowskie nakładki naprowadzające) lub dostać się tam można windą.

 

Winda znajduje się w centralnej części holu. Po prawej stronie windy jest plan tyflograficzny parteru.

 

W całym teatrze zamontowane są tabliczki informacyjne w języku Braille’a.

 

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą zająć miejsca tylko i wyłącznie w lożach na Głównej Widowni.

 

Teatr posiada pętlę indukcyjną na Głównej Widowni oraz w kasie teatru.

 

Siedziba główna nie dysponuje własnym parkingiem dla widzów. Wzdłuż budynku teatru znajduje się strefa płatnego parkowania po obu stronach budynku, a w niej po dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te również należą do strefy płatnego parkowania.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (…), osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu z psem asystującym do Teatru.

 

Teatr posiada przenośny zestaw FM dla osób nienoszących aparatów słuchowych (wymagane wcześniejsze zgłoszenie).

 

Teatr posiada przenośny zestaw do audiodeskrypcji, używany podczas prezentacji spektakli z audiodeskrypcją.

 

Teatr nie oferuje możliwości codziennego skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

KOMUNIKACJA MZK

Przystanek TEATR – autobusy nr: N2, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 33

Przystanek URZĄD MIASTA – autobusy nr: N2, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 33

 

 

Skip to content