Przebudowa Teatru

Tytuł projektu: „Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze”

Nr projektu: RPDS.04.03.03-02- 0008/16

W dniu 30 czerwca 2017 roku Pan Tadeusz Wnuk Dyrektor Naczelny Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 3 – 4.3.3 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AJ.

Dofinansowano ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra.

Wirtualny spacer po Teatrze

Budynek Teatru został zaprojektowany w 1903 roku w stylu secesyjnym, a wybudowany w 1907 roku jako Dom Sztuki i Stowarzyszeń. W czasie II wojny światowej budynek nie został zniszczony, a w 1945 roku rozpoczęto w nim działalność teatralną. Zaprojektowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę i modernizację istniejącego, zabytkowego budynku Teatru wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia.

Budynek Teatru jest zdekapitalizowany technicznie, nie spełnia wymogów prawa budowlanego, ppoż. i bhp, nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Widoczność sceny z widowni jest ograniczona, fotele zniszczone, akustyka wymaga poprawy, brakuje dobrej wentylacji, a urządzenia sceny wymagają modernizacji i zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Stan infrastruktury uniemożliwia wystawianie nowoczesnych przedstawień, spektakli teatralnych, muzycznych, warsztatów artystycznych i organizację dużych festiwali.

Problemy te mogą zostać rozwiązane poprzez kompleksową modernizację budynku Teatru z dostosowaniem go dla osób niepełnosprawnych, adaptację przestrzeni do prowadzenia dodatkowej działalności kulturalnej i promocji zabytków kulturowych, rozszerzenie oferty turystycznej dla turystów kulturowych o nową atrakcję.

Dostosowanie Teatru do współczesnych standardów przyczyni się do przyciągnięcia do Jeleniej Góry turystów i kuracjuszy, dla których miasto stanowi centrum usług o najwyższej ofercie kulturalnej.

Na zakończenie projektu zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca zakres prac wykonanych w ramach inwestycji wraz z prezentacją wyposażenia technologii sceny, wnętrza i różnych rozwiązań poprawiających funkcjonalność Teatru jako instytucji kultury.

Inwestycja związana z przebudową zabytkowego Teatru będzie trwała do końca 2018 roku.

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor-1


Przetarg nieograniczony na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w tym świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze”.
Ogłoszenie nr 589934 o zamówieniu Teatr im. Cypriana Kamila Norwida
Tom I SIWZ IK Teatr im. Cypriana Kamila Norwida – wytyczne dla wykonawców
Tom II SIWZ IK Teatr im. Cypriana Kamila Norwida – projekt umowy
Tom III SIWZ IK Teatr im. Cypriana Kamila im. Cypriana Kamila Norwida – opis zamówienia
SIWZ IK – wzór oferty i załaczników do oferty Teatr im. Cypriana Kamila Norwida
Protokół z sesji otwarcia ofert IK Teatr
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o zamówieniu IK Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

Wsparcie Urzędu Miasta i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wsparcie Miasta Jeleniej Góry

„Przebudowa Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze – współudział w finansowaniu zadania” w ramach którego sfinansowano:

1.Analizę i ocenę rozwiązań projektowych Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.
2.Pomiar akustyki Dużej Sceny Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.
3.Ocenę akustyki istniejącej, analizę dokumentacji projektowej wraz z zleceniami.


Zakup sprzętu oświetleniowego

Zakup sprzętu oświetleniowego – wyposażenie dużej sceny Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze sfinansowany został przez Miasto Jelenia Góra i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt:

1.Reflektory z soczewką PC + osprzęt – szt.20

2.Reflektory z soczewką Fresnela + osprzęt – szt.4

3.Reflektory profilowe + osprzęt – szt.18

4.Przewód DMX 100 mb Bit 235

5.Pulpit oświetleniowy Jands Vista T2


Zakup samochodu ciężarowego

Zakup samochodu ciężarowego Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i środków Miasta Jelenia Góra.W ramach projektu zakupiono samochód ciężarowy IVECO DAILI 35S18 EURO 6 + zabudowa o wymiarach: 5000 x 2200 x 2300


35. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych

21 – 23 lipca 2017 r. – Plac Ratuszowy – Jelenia Góra

KORALOWY FESTIWAL

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i środków Miasta Jelenia Góra.


Skip to content